Chú Đại Bi dễ đọc, dễ nhìn, dễ học nhất

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú Đại bi là thần chú quảng đại...

Tin Mới Nhất